Меню
Your Cart

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на Misiakrasiva.com
Настоящите общи условия имат за цел да запознаят потребителите на сайта с
условията за ползването му. Разглеждането, регистрацията и използването на
Misiakrasiva.com, означава изрично съгласие с общите условия. Ако не сте
съгласни с тях, препоръчваме да напуснете сайта.

I. Дефиниции
”Misiakrasiva.com” или “Платформата” е система за свързване на потребители,
които имат нужда от услуги, предлагани на Платформата, с такива, които
предлагат съответните услуги чрез Платформата.
”Администратор”  е “Вестеммода” ЕООД, ЕИК 202933840, със седалище и адрес
на управление гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 54, вх. 6, ет. 4, ап. 10, което
притежава и администрира Misiakrasiva.com.
„Потребител” е всяко физическо или юридическо лице, което посещава уебсайта
Misiakrasiva.com и използва Платформата като клиент или като изпълнител на
услуги за красота и здраве, достъпни на Платформата.
“Салон” е обект, фризьорски салон, студио, център за красота или друг търговски
обект, който притежава изискващите се по закон разрешения за търговски обект и
извършване на услуги за красота и здраве.
II. Валидност и действие
1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща
задължителна сила за Администратора и потребителите на Misiakrasiva.com.
Приемането и съгласието с тези ОУ е задължителна предпоставка за използването
на уебсайта и услугите. Всички права, които не са изрично предоставени в тези
условия, са запазени и принадлежат на Администратора.
2. Настоящите ОУ не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси,
произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове,
реклами, софтуер или съдържание на трети лица.
3. Администраторът си запазва правото по всяко време да променя ОУ. С
приемането на настоящите ОУ, потребителят се съгласява да се информира за
промените и при продължаване на използването на уебсайта и услугите след
влизането в сила на нова версия на ОУ, ще се счита, че е изразил съгласието си с
последната публикувана версия на ОУ.
4. Потребителите разбират и се съгласяват с обстоятелството, че
Администраторът не е страна в договорите, сключени чрез Платформата между
изпълнител и клиент. Администраторът не осъществява контрол, нито гарантира
изпълнението на услугите и не носи каквато и да е отговорност извън установения
в закона лимит във връзка с взаимоотношенията при използването на
Платформата.
III. Характеристики на услугите

5. Администраторът осигурява уеб базирана платформа на сайта Misiakrasiva.com,
която свързва клиенти с изпълнители на услуги за красота и здраве. Основните
характеристики на услугите на изпълнителите са дадени с кратко описание и/или
чрез визуално представяне със снимки в профила на салон на изпълнителя.
Снимките дават обща визуална представа за услуги и продукти без гаранция за
абсолютно съответствие.
6. Администраторът предоставя на потребителите следните неизчерпателно
посочени услуги:
6.1. За клиенти, ползватели на услуги: карта за отстъпки, валидна във всеки един
от салоните на изпълнителите, които предлагат услугите си на Платформата;
6.2. За изпълнители: реклама чрез публикуване на подробна информация за
салона на съответния изпълнител на услуги, който желае да ползва Платформата
за популяризация на обекта си.
7.  Администраторът предоставя, а потребителите използват услугите, такива
„каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в уебсайта. 
Услугите в Misiakrasiva.com се използват по желание на потребителите, на техен
риск и отговорност. Потребителят е отговорен за избора на всяка от услугите в
сайта и за съответствието им с очакванията и изискванията на потребителя към
тях. За услугите, достъпни в уебсайта Misiakrasiva.com, които попадат в
приложното поле на чл. 57 от Закона за защита на потребителите не се прилагат
разпоредбите на чл.50-56 от ЗЗП за правото на отказ на потребителя от договора
от разстояние или от договора извън търговския обект.
8. Администраторът не е страна в сделките между потребителите на
Misiakrasiva.com, а само администрира Платформата и осигурява 
осъществяването на договорни отношения и действия на потребителите, съгласно
настоящите ОУ. Администраторът няма контрол и не е отговорен за какъвто и да е
елемент или характеристика на услугите на изпълнителите.
IV. Достъп и регистрация
9. Пълната функционалност на сайта с неограничен активен достъп до всички
услуги в сайта, изисква потребителска регистрация.
9.1. Успешната регистрация в Misiakrasiva.com се потвърждава от Администратора
с мейл, посочен от потребителя.
9.2. При регистрацията, потребителят се задължава да предостави верни, пълни и
актуални данни и своевременно да актуализира данните, посочени в
потребителския профил, в случай на промяна.
10. Потребителите и администраторът използват предимно интерфейса на
Misiakrasiva.com за извършване на електронни изявления в отношенията помежду
им.
11. Услугите на уебсайта са предназначени за потребители, които са пълнолетни и
дееспособни за сключване на договори.
V. Разрешено и неразрешено използване

12. Администраторът предоставя на потребителите достъп и право да използват
услугите при следните условия, неспазването  на които  ще се счита за нарушение
на ОУ:
12.1. Потребителят е длъжен да използва законосъобразно сайта и услугите
според предназначението им и съгласно ОУ.
12.2. Забранява се извършването на което и да е от следните действия от
потребители на уeбсайта: а) копирането, адаптирането, модифицирането,
създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash,
PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси; б)
заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от
защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на
уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени
атаки и разрушителни действия; в) всякакви действия, които имат за цел или
резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и
разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично
функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите
и ресурсите на уебсайта; г) публикуването на съдържание, което нарушава
авторски и други права на интелектуална собственост на трети лица или права на
други потребители.
VI. Избор на услуга
13. Услугите за красота и здраве в Misiakrasiva.com могат да се разглеждат чрез от
меню “Услуги”, с избор на салон или чрез въвеждане име на услуга в полето за
търсене. От изведения списък с резултати се избира салон за изпълнение на
услугата и след кликване върху желаната услуга се визуализира профила на
услугата.
14. Резервация за определена услуга или за пакет от услуги се извършва с
изявление директно към предоставящия услугата салон, на посочен от него
телефон, имейл или друг начин за контакт.
VII. Цени. Плащания
15. Цените на услугите, представени в Misiakrasiva.com са посочените в страницата
на салона, в профила на услугата или допълнително се договарят между
изпълнител и клиент. Всички цени на услугите, посочени в сайта са в български
лева, с включен в тях ДДС. Цените на услугите в кампании и промоции са валидни
до датата, посочена в сайта или до последващата им промяна. Изпълнителите на
услуги си запазват правото на промени в обявените цени, без задължение за
предварително уведомяване за тези промени.
16. Услугите  се заплащат на изпълнителите на място в салона, в брой или чрез
друг метод за плащане, осигурен от изпълнителя. В случаите, когато изпълнител е
обявил авансово заплащане стойността на услуга, същият е длъжен да съобщи на
видно място в профила на услугата, че поръчката е свързана със задължение за
авансово плащане.
17. Администраторът не приема плащания за услугите на изпълнителите. Услугите
на Администратора се свеждат до осигуряване на карта за отстъпки в салоните на
изпълнителите на услуги, която карта, потребителите закупуват директно от
Администратора.

VIII. Отговорност на Администратора
18. Администраторът не предоставя услуги за красота и здраве и не носи
отговорност за услугите на регистрирани в сайта изпълнители. Администраторът
по никакъв начин не управлява, представлява или контролира изпълнителите и
услугите в техните салони. Освен ако изрично не е посочено друго в сайта,
отговорностите на Администратора се ограничават до улесняване на търсенето и
осигуряване на достъп до услугите на изпълнители и техни клиенти чрез
поддържане на Платформата.
19. В максималната степен, позволена от закона, администраторът изключва
всички подразбиращи се от закона гаранции и отговорности във връзка с уебсайта,
включително не дава гаранции, че уебсайтът Misiakrasiva.com ще се поддържа
неограничено във времето, че ще бъде без грешки или че защитата на сайта няма
да бъде преодоляна от вируси, друг зловреден софтуер и хакерски действия или
че грешките и затрудненията ще бъдат своевременно коригирани.
20. Администраторът не носи отговорност:
20.1. За вреди от некачествено, неточно или от неизпълнение на задължения на
потребителите (клиенти и изпълнители), нито за вреди, които са причинени от
неточна, недостоверна, заблуждаваща или подвеждаща информация от
публикувано потребителско или друго съдържание или от други информационни
източници, както и за вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам).
20.2. За вреди и пропуснати ползи, дори ако са предвидими, включително, но не
само от: очаквания за приходи и доходност на бизнеса, загуба на печалби, загуба
на данни или за вреди, причинени в резултат на действия или бездействия на
потребителите въз основа на наличните ресурси и съдържание в уебсайта или в
мобилните приложения.
20.3. За наличието на необходимите условия за изпълнение на услугите от
изпълнителите, за тяхната надеждност, квалификация, качество и съответствие с
професионални и други стандарти.
20.4. Не гарантира удовлетвореността на клиентите и изпълнение на техните
очаквания от услугите на изпълнителите, нито дава гаранции за качеството и
надеждността на услугите на изпълнителите.
21.  В случай, че потребител има съмнение относно качеството на услугите, на
уебсайта по отношение на съдържанието или надеждността им, същият не трябва
да използва услугите и уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези
съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите или
уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от
това.  
22.   Администраторът си запазва правото да търси, с всички позволени законни
средства, защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения
на ОУ и Политиката за лични данни, неразделна част от настоящите ОУ, 
включително, но не само правото да заличи регистрацията на потребител или да
блокира достъпа от даден IP адрес до услугите и уебсайта.
23.   Администраторът си запазва правото да поеме защитата и контрола по всеки
един въпрос, касаещ обезщетение и компенсация за вреди от действия или

бездействия на потребители, като това не изключва отговорността и не
освобождава потребителите от задължението да обезщетят всички увредени лица
за причинените вреди.
IX. Лични данни и поверителност
24. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на
потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и
други приложими разпоредби на българското и европейското право.
Потребителите дават своето изрично, информирано и неотменно съгласие за това,
че Администраторът има право да обработва личните им данни, съгласно
публикуваната в уебсайта Политика за защита на личните данни (тук сложи линк
към Политиката за поверителност).
X. Интелектуална собственост
25. Сайтът съдържа текстове,  изображения, графики, видео, търговски марки, бази
данни и софтуер, които са собственост на администратора или негови праводатели
и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост
от българските, европейските и други приложими закони и
конвенции. Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на  част от
него, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на
администратора.
26. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост в
съдържанието, публикувано от потребители или върху съдържанието от външни
източници, към които препраща  сайта се носи от лицата, публикували или
разпространили това съдържание в сайта.
27. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на
авторски и други права на интелектуална собственост (ИС) върху потребителското
съдържание или външните източници, достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и
линкове. Уведомления и сигнали за съдържание в сайта, което нарушава права на
интелектуална собственост се изпращат  чрез формата за контакт с
администратора. Всяка подадена жалба за нарушение на права на интелектуална
собственост в сайта ще бъде разгледана от администратора в разумен срок.
Потребителско съдържание, за което се установи, че нарушава авторски и други
права на ИС ще бъде отстранявано от администратора без задължение за
предварително уведомяване.
XI. Приложимо право. Спорове
28. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на
уебсайта и предоставените в него Услуги, които не могат да се разрешат чрез
преговори по взаимно споразумение, ще се отнасят за разглеждане от
компетентния български съд.
29. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн
продажби, при които не е постигнато споразумение, потребителят може да отнесе
спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС)
при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за
алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта
на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg .

XII. Промени в ОУ
30. Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и
публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго,
промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.  При отказ на
потребител да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва
уебсайта Misiakrasiva.com по какъвто и да е начин.
Ние използваме "бисквитки", за да подобрим потребителското изживяване, както и Google Analytics за статистически цели. Продължавайки да ползвате сайта, приемаме, че сте съгласни с това. Ако не сте, променете настройките на "бисквитките" или напуснете сайта.